Krédo

CHARTA SPOLEČENSTVÍ ARCHA

Ve starozákonních textech je archa symbolem Božího milosrdenství a záchrany pro člověka. V tomto příběhu spatřujeme předobraz, který vyjadřuje i cíle našeho společenství. Proto naše křesťanské ekumenické společenství přijalo jméno ARCHA.

Cíle společenství

I. POKOJ

Starozákonní archa je místem bezpečí uprostřed ničivého živlu. Podobně společenství ARCHA chce ve zmatcích doby vytvářet prostor pokoje a lásky, kde by se každý cítil dobře a našel zde svůj druhý domov.

II. SETKÁVÁNÍ

Noe chodil s Bohem. Také každý z nás se chce setkávat s Pánem a prohlubovat svůj vztah důvěry a lásky k němu.

III. HLEDÁNÍ

Jako Noe chceme i my budovat ARCHU podle Božího plánu, ne podle svých představ. Chceme hledet poslání každého z nás na tomto společném díle.

IV. JEDNOTA

Posádku starozákonní archy tvořila jedna rodina. Také my usilujeme o jednotu, chceme být velkou rodinou. Respektujeme rozdíly ve víře členů společenství. Chápeme je jako směřování k jednomu cíli různými cestami.

V. SLUŽBA

Společenství ARCHA je otevřeno každému, kdo chce přispívat k uskutečňování společných cílů. Chceme žít tak, abychom mohli ostatním složit svědectvím o Ježíši a to slovem i skutkem.

VI. KONEČNÝ CÍL

Když opadly vody potopy, přistála archa bezpečně na hoře Araratu, podle starozákonních představ blíž k Bohu. Společenství ARCHA svým heslem „Navigare necesse est“ („Je nutné doplout“) vyjadřuje směřování ke konečnému cíli plavby. Tímto cílem je náš Pán Ježíš Kristus. Uvědomujeme si svou neschopnost, hříšnost a to jak každého jednotlivě, tak celého společenství. Pro bezpečnou plavbu ARCHY ať svítí na cestu jako světla majáků zásady, podle kterých se chceme společně učit žít.

Zásady společenství

I. ZTIŠENÍ

Uč se tichosti. Ztišení je především stavem srdce a duše, ne pouze vnějším projevem. Umožňuje soustředění, správné vnímání, naslouchání. Přináší údiv nad dílem Stvořitele. Otevírá vnitřní zrak a sluch. Modlitba se stává skutečným rozhovorem mezi člověkem a Bohem.

II. ŘÁD

Hledej Boží řád ve stvoření, účelnost, harmonii, krásu, správné pořadí hodnot, pořádek, nauč se odpočívat. Řád nepotlačuje individualitu a spontánnost. Zachovej řád, řád zachová tebe!

III. SMÍŘENÍ

Smiř se s Bohem, s bližními, se svou ohraničeností a nedostatečností. Smíření není pasivní postoj člověka. Vyžaduje přijetí, otevření se. Uzdravuje zraněnost srdce, přináší pokoj.

IV. PRÁCE A MODLITBA

Bůh je činný. Povolal člověka ke spolupráci na dovršení svého díla. Práce je výsadou, ne trestem, buď v práci svědomitý! I těžce postižený člověk může pracovat – zdokonalování sebe, překonávání překážek, utrpení, to je nejtěžší práce. Jen správně zaměřené úsilí přivádí člověka blíž k Bohu. Podmínkou správné orientace je modlitba. Práce a modlitba jsou jako dvě vesla, která stejnoměrně zabírají, aby loďka tvého života plula přímo.

V. BYTÍ PRO DRUHÉ

Celý Ježíšův pozemský život je vzorem života pro druhé. Také tvůj život má smysl jen jako žití pro Boha a pro bližní, pro společenství. Poznávej a rozvíjej hřivny, které ti byly svěřeny pro službu. Svědectví o křesťanské víře, naději a lásce je důležitá služba přístupná každému postiženému a je i posláním ARCHY.

VI. VYTRVALOST A VĚRNOST

Buď věrný a vytrvej v dobrém! Obecné zásady, které přijímáš, jsou nezbytné pro zdravý růst jednotlivce i společenství. Jejich naplnění však není snadné, bude tě stát léta, možná celý život úsilí. Nebuď malomyslný. Uč se trpělivosti a důvěřuj Bohu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Parta dobrovolníků s křesťanskými zásady